۹۹,۰۰۰ تومان

پلن پیشرفته

  • ثبت محصول تا ۳۰ مورد
  • اعتبار صفحات تا ۹۰ روز
  • پشتیبانی  مناسب
۴۹,۰۰۰ تومان

پلن استاندارد

  • ثبت محصول تا ۲۰ مورد
  • اعتبار صفحات تا ۶۰ روز
  • پشتیبانی محدود