۹۹,۰۰۰ تومان

پلن پیشرفته

  • ثبت محصول تا ۳۰ مورد
  • اعتبار صفحات تا ۹۰ روز
  • پشتیبانی  مناسب
۱۰,۰۰۰ تومان

اگهی ویژه تکی

  • ثبت یک عدد غرفه ویژه
  • اعتبار تا ۳۰ روز
  • پشتیبانی ندارد
۴۹,۰۰۰ تومان

پلن استاندارد

  • ثبت محصول تا ۲۰ مورد
  • اعتبار صفحات تا ۶۰ روز
  • پشتیبانی محدود